Histoire - Géographie

HG A 2011

Baccalauréat de l'enseignement général

Madagascar

Session 2011

 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE    –  Série : A

 

N.B. : le candidat DOIT traiter les DEUX (02) sujets proposés

 

SUJET  I :   Géographie : Dissertation                                                                       (10 points)

Milieu naturel et population américaine, deux grands facteurs de développement du pays.  Expliquez.

 

SUJET  II : Histoire : Commentaire                                                                             (10 points)

La « Perestroïka », une révolution.

Engagée dès 1985 par Maikhaïl  Gorbatchev,(…), la « Perestroïka » vise à redonner à l’URSS efficacité et dynamisme, et à la population soviétique, goût  de l’effort et enthousiasme. Quatre ans après les premiers pas de cette longue marche, chacun commence à apercevoir l’ampleur et la difficulté de cette remise en cause radicale.

Extrait du manuel d’Histoire « de 1945 à nos jours »

collection GREHG classes Terminales.

 

D’après les renseignements fournis par le document,

-    Identifiez la nouvelle orientation souhaitée par la Perestroïka.

-    Quelles sont les conséquences inattendues de cette politique ?

 

 

N.B:  Tsy maintsy ataon’ny mpiadina ireo laza adina roa (02) atolotra azy

 

LAZA ADINA I: Jeografia: Famoaboasan-kevitra                                                   (Isa 10)

Tontolo voajanahary sy mponina Amerikanina, fototra roa lehibe iorenan’ny fampandrosoana ny firenena. Hazavao.

 

 

LAZA ADINA II: Tantara: Fanadihadiana tahirin-kevitra                                        (Isa 10)

Ny “Perestroïka”, fiovana tanteraka.

Natomboka tamin’ny taona 1985, nataon’i Mikhaïl Gorbatchev, (…), ny “Perestroïka” dia mikendry hanome indray ho an’ny Firaisana Sovietika fahafaha-mamokatra sy risi-po, ary ho an’ny vahoaka sovietika fitiavana ny ezaka  sy hafanam-po. Efa-taona taorian’ireo dingana voalohany tamin’io dia lavitr’ezaka io, samy nanomboka nahatsinjo ny halehibe sy ny hasarotan’io fanovana ifotony io ny tsirairay.

Nalaina tamin’ny boky tantara « de 1945 à nos jours »collection GREHG Kilasy famarananana

 

Araka ny toromarika omen’ny lahatsoratra

-    Fantaro ny soridalana vaovao irin’ny “Perestroïka” ho tratrarina.

-    Inona avy ireo fiantraikan’io politika io tsy nampoizina?

 

 


Last modified: Wednesday, 3 February 2016, 7:17 AM
Skip Annales du Bacc

Annales du Bacc

Skip Nouvelle version

Nouvelle version