Histoire - Géographie

HG A 2010

Baccalauréat de l'enseignement général

Madagascar

Session 2010

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE    –  Série : A

 

N.B. : Les Sujets de Géographie et d’Histoire sont obligatoires

 

SUJET  I :   Histoire : Dissertation

 

La marche à la guerre froide. Insister sur l’organisation politique, économique et militaire de deux blocs après la rupture de 1947.

 

SUJET  II :   Géographie : Commentaire

 

La puissance des Etats-Unis résulte de leur dimension, de leurs ressources naturelles et leurs hautes technologies. Elle apparaît aussi dans le domaine monétaire, leurs influences politiques, économique et surtout dans les échanges extérieurs.

Mais tout cela change après 1970 car une phase de crise apparaît avec une croissance très ralentie de la production, aggravée par les deux chocs pétroliers.

                                                                                                          in Géographie du Temps Moderne,

                                                                                                          Edition Hachette.

 

Commentez ce document à l’aide des directives suivantes :

- Dégager les facteurs de la puissance américaine ;

- Présenter les problèmes de l’économie américaine après 1970.

 

 


 N.B:  Tsy maintsy ataon’ny mpiadina ireo laza adina roa atolotra azy

 

LAZA ADINA I : Tantara : Famoaboasan-kevitra

 

Ny firosoana mankany amin’ny ady mangatsiaka. Hazavao amin’izany ireo lamina ara-polotika, ara-toekarena, ara-tafika nisy teo amin’ny vondrona roa taorian’ny fivakisana tamin’ny 1947.

 

 

LAZA ADINA II :  Jeografia : Fanadihadiana tahirin-kevitra

                       

   Miseho amin’ny fananany velaran-tany, amin’ireo harena voa-janahary ary ireo teknolojia avo lenta ny fahatanjahan’i Etazonia. Mitranga ihany koa izany eo amin’ny lafiny ara-bola, ny fanjakazakana ara-politika, ara-ekonomika ary indrindra amin’ireo fifanakalozana amin’ny any ivelany.

Nefa miova izany rehetra izany taorian’ny taona 1970, noho ny fisehon’ny vanim-potoana itrangan’ny olana, arahin’ny fihenan’ny harikarena amin’ny famokarana, nanampy trotraka izany ny dona-tsolitany indroa.                                                                                 

in Géographie du Temps Moderne,

                                                                                                           Edition Hachette.

 

Hadihadio ity tahirin-kevitra ity ary ampiasao amin’izany ireto tari-dalana manaraka ireto :

- Asongadino ireo antony nahatonga ny fahatanjahana amerikana.

- Asehoy ireo olana ara-toekarena amerikana taorinan’ny taona 1970.


Modifié le: mercredi 3 février 2016, 07:18
Sauter Annales du Bacc

Annales du Bacc

Sauter Nouvelle version

Nouvelle version