Histoire - Géographie

HG A 2009

Baccalauréat de l'enseignement général

Madagascar

Session 2009

 

Histoire - Géographie    –  Série : A

 

 

N.B. : Les Sujets de Géographie et d’Histoire sont obligatoires

 

SUJET  I :   Histoire – Dissertation

 

Un spécialiste des Relations Internationales  avance que «  le Plan Marshall n’est qu’une simple politique de reconstruction de l’Europe ».

 

                        A partir de vos connaissances et de ce point de vue,

- expliquez en quoi le Plan Marshall constitue-t-il une simple politique de reconstruction de l’Europe ?

- analysez que ce plan ne se limite seulement pas à la reconstruction de l’Europe mais vise également à endiguer l’expansion du communisme.

 

SUJET  II :   Géographie – Commentaire de document

 

En moins d’un demi-siècle, le Japon est devenu la deuxième puissance économique mondiale. Le Japon, doit cette réussite qui fascine au dynamisme de sa population nombreuse, bien formée et consensuelle ; à une organisation efficace de ses structures industrielles et à des stratégies évolutives.

                                                                       in L’organisation de l’espace mondial,

                                                                           Collection Magnard, p.153.

 

A partir de vos connaissances et du Document :

o       analyser tout en expliquant la manifestation de la Puissance économique japonaise ;

o       en dehors des éléments avancés par le Document, d’autres facteurs expliquent également cette réussite. Donnez ces autres éléments en prouvant que ces derniers sont d’autant plus importants que ceux cités dans le Document.

 

 

 


 N.B:  TSY MAINTSY ATAON’NY MPIADINA IREO LAZA ADINA ROA  ATOLOTRA AZY

 

 

LAZA ADINA I : Tantara – Famoaboasan-kevitra

 

Ny mpandalina ny Fifandraisana Iraisam-pirenena iray dia mihevitra fa “ Ny Drafitra Marshall dia pôlitika fanarenana an’i Erôpa  fotsiny ihany”.

 

                        Miaingà amin’ny fahalalanao sy io fijery io:

-          hazavao fa “ Ny Drafitra Marshall dia pôlitika fanarenana an’i Erôpa fotsiny ihany”;

-          voaboasy fa io Drafitra io dia tsy nijanona ho fanarenana an’i Erôpa fotsiny ihany fa nikendry ny hisakanana ny fihanaky ny Kôminisma ihany koa.

 

 

LAZA ADINA II :  Jeografia – Fanadihadiana tahirin-kevitra

                       

            Tsy ampy dimampolo taona akory dia laharana faharoa eran-tany eo amin’ny tanjaka ara-toe-karena i Japon. Io fahombiazan’i Japon io, i Japon izay mampitolagaga an’izao tontolo izao dia noho ny faharisihan’ny mponina ao aminy, izay maro tokoa ary sady tsara ofana no manana firaisan-tsaina; noho ny fahombiazan’ny lamina misy eo amin’ny firafitry ny taozava-baventy ary noho ny tetik’ady enti-mihary izay tsy mitsaha-mivoatra ihany koa.

 

                                                                                  in L’organisation de l’espace mondial,

                                                                                  Collection Magnard, p.153.

 

                        Miaingà amin’ny fahalalanao sy ny Tahirin-kevitra:

    • hadihadio ary azavao ny endrika isehoan’ny tanjaky ny toe-karen’i Japon,
    • ankoatr’ireo singa naroson’ny tahirin-kevitra dia mbola misy fototra hafa manazava io fahombiazana io.Omeo ireo fototra hafa ireo ary porofoy amin’izany fa tsy latsa-danja noho ireo izay naroson’ny tahirin-kevitra izy ireo.

 


Last modified: Wednesday, 3 February 2016, 7:20 AM
Skip Annales du Bacc

Annales du Bacc

Skip Nouvelle version

Nouvelle version