Histoire - Géographie

HG A 2004

Baccalauréat de l'enseignement général

Madagascar

Session 2004

 

histoire geographie    –  Série : A

 

NB : Le candidat doit traiter obligatoirement un devoir de Géographie et un devoir d’Histoire.

 

SUJET I : Histoire : Dissertation

« Le non-alignement » : les facteurs de sa création, ses buts et ses faiblesses.

 

SUJET II : Géographie : Commentaire

 

L’allègement de la dette devenu une réalité mais ce n’est qu’un début.

 

… En premier lieu, si l’allègement de la dette est devenu d’une importance cruciale, il ne contribuera à réduire la pauvreté que si les pays en développement persistent dans leurs efforts laborieux pour améliorer la gestion de leur économie. Le débat reste ouvert sur la question de savoir quelles sont les politiques les plus efficaces dans la lutte contre la pauvreté,…

Extrait d’un communiqué de la Banque Mondiale à la presse le 03 janvier 2001.

 

Commentez cet extrait à partir des indications suivantes :

-         Pourquoi l’allègement de la dette est-il très important pour les pays pauvres ?

-         D’après le document, analysez les conditions requises pour la réduction de la pauvreté.

 

 


NB : Tsy maintsy atao ny laza adina roa atolotra ny mpiadina.

 


LAZA ADINA I : Tantara : Famoaboasan-kevitra

« Ny tsy fombana ny atsy sy ny eroa » : ny antony nahatonga ny fiforonany, ny zava-kendreny ary ny fahalemeny.

 

LAZA ADINA II : Jeografia : Fanadihadiana Tahirin-kevitra.

 

Ny fanamaivanana ny trosa, lasa zava-misy iainana nefa mbola fiantombohana ihany.

 

…, Voalohany indrindra, na lasa zava-dehibe tsy azo ialana aza ny fanamaivanana ny trosa dia tsy afaka anampy amin’ny fampihenana ny fahantrana izy raha tsy mikiry mafy amin’ny ezaka amin’ny fanatsarana ny fitantanana ny toekareny ny tany andalam-pandrosoana. Misokatra hatrany ny ady hevitra mba ahitana inona ireo tetikady tena mahomby amin’ny ady amin’ny fahantrana,…

Nalaina tamin’ny fanambarana nataon’ny Banky iraisam-pirenena tamin’ny mpanao gazety ny 03 janoary 2001.

 

Hadihadio ny lahatsoratra araka ny toromarika manaraka eto :

-         Nahoana no ilazana fa tena manan-danja ho an’ny firenena mahantra ny fanamaivanana ny trosa ?

-         Araka ny tahirin-kevitra, hadihadio ireo fepetra ilaina amin’ny fampihenana ny fahantrana.


Last modified: Wednesday, 3 February 2016, 7:23 AM
Skip Annales du Bacc

Annales du Bacc

Skip Nouvelle version

Nouvelle version