Histoire - Géographie

HG A 2003

Baccalauréat de l'enseignement général

Madagascar

Session 2003

 

histoire - géographie    –  Série : A

 

N.B : Le candidat doit traiter obligatoirement un devoir de Géographie et un devoir d’Histoire.

 

 

SUJET I : HISTOIRE : Dissertation.

 

La marche à la guerre froide. Insister sur l’organisation politique, économique
et militaire des deux blocs après la rupture de 1947.

 

SUJET II : GEOGRAPHIE : Commentaire.

 

En moins d’un demi-siècle, le Japon est devenu la deuxième puissance économique mondiale. Le Japon doit cette réussite qui fascine, au dynamisme d’une population nombreuse, bien formée et consensuelle, à une organisation efficace de ses structures industrielles et à des stratégies évolutives.

In – L’Organisation de l’espace mondiale,

Collection Magnard, p. 153.

 

A partir des indications suivantes et de vos connaissances, essayer de commenter ce texte :

-  Insister sur la place du Japon dans l’économie mondiale.

-  Expliquer les facteurs de la réussite du japon (rôle de la population et de l’Etat).

 

 

 


N.B : TSY MAINTSY ATAO ny LAZA ADINA ROA atolotra ny mpiadina.

 

 


LAZA ADINA I : TANTARA : Famoaboasan-kevitra.

 

Ny firosoana mankany amin’ny ady mangatsiaka. Hazavao amin’izany ireo lamina ara-politika, ara-toekarena, ara-tafika nisy teo amin’ny Vondrona roa taorian’ny fivakisana tamin’ny 1947.

 

LAZA ADINA II : JEOGRAFIA : Fanadihadiana tahirin-kevitra.

 

Tsy ampy dimampolo taona akory, dia i Japon no laharana faharoa eran-tany eo amin’ny tanjaka ara-toekarena. Nampitolagaga ny fivoaran’i Japon, antony maro no nahatonga izany, ny fahavitrihan’ny mponina, mpiasa tsara ofana sady manara-dalàna, fisian’ny lamina sy tetika mahomby ho fampandrosoana hatrany ny indostria.

Notsoahina avy amin’ny boky – L’Organisation de l’espace mondial,

Collection Magnard, p. 153.

 

- Miainga avy amin’ny toromarika etsy ambany sy ny fahalalanao manokana,
hadihadio ny lahatsoratra ka :

·   Lazao ny anjara toeran’i Japon eo amin’ny toekarena iraisam-pirenena.

·   Hazavao ireo antoky ny fahombiazan’i Japon (andraikitry ny mponina sy ny fanjakana).


Last modified: Wednesday, 3 February 2016, 7:24 AM
Skip Annales du Bacc

Annales du Bacc

Skip Nouvelle version

Nouvelle version