Histoire - Géographie

HG A 1999

Baccalauréat de l'enseignement général

Madagascar

Session 1999

 

histoire - geographie    –  Série : A

 

A -     Questions obligatoires                           (20 points)

1.-  Le mur de Berlin : ses significations historiques (les dates sont de rigueur).

2.-  Sur une carte simplifiée des Etats-Unis, localisez les différents belts (légende exigée).

 

B -     SUJETS AU CHOIX                       (60 points)

1.-  Dissertation

La décolonisation et la naissance du Tiers-Monde sont-elles de simples processus de l’histoire ?

 

2.-  Commentaire de texte

Les Etats-Unis « superpuissance ».

...La seconde guerre mondiale avait consacré les Etats-Unis « super-puissance ». L’hégémonie de son économie était incontestée, fondée sur un appareil productif puissant, une monnaie sans rivale. Disposant d’atouts naturels et humains nombreux ils restent la première du monde, mais ne dominent plus l’ensemble des pays capitalistes et leur modèle est de plus en plus remis en cause.

In. : Le système monde en question, p.283

 

- - - - - - - - - - - - - - -

 

A -     Fanontaniana tsy maintsy valiana   (Isa 20)

1.-  Ny rindrin’i Berlin : ny antony sy ny anjara toerany eo amin’ny tantara (takina ny daty).

2.-  Ataovy ny kisary tsotra maneho an’i Etazonia, sorito eo ireo fizarazaran’ny erana ara-pambolena (takina ny mari-bolana).

 

B -     LAZA ADINA ISAFIDIANANA           (Isa 60)

1.-  Famoaboasan-kevitra

Ny fanafoanana ny maha-zanatany sy ny fahaterahan’ny Andian-tany Fahatelo ve azo heverina ho fizotry ny tantara fotsiny ?

 

2.-  Fanadihadiana tahirin-kevitra

Etazonia : « firenena farany izay matanjaka ».

... Nampanjary an’i Etazonia ho « firenena farany izay matanjaka » ny ady lehibe faharoa. Tsy azo lavina ny fanjakazakan’ny toe-karenany, izay mifototra indrindra amina fitaovam-pamokarana matanjaka sy vola tsy misy toy ny azy. Noho ny fananany tombon-tsoa ara-voajanahary betsaka sy olona maro dia mitoetra ho loha laharana ara-toe-karena ihany izy, kanefa tsy mahafehy intsony ny fitambaran’ny tany kapitalista, ka na ny maha-modely azy aza toa mampisalasala.

Notsoahina avy ao amin’ny boky : Le système monde en question, p. 283

 


Last modified: Wednesday, 3 February 2016, 7:32 AM
Skip Annales du Bacc

Annales du Bacc

Skip Nouvelle version

Nouvelle version