Histoire - Géographie

HG CD 2011

Baccalauréat de l'enseignement général

Madagascar

Session 2011

 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE    –  Séries : CD

 

NB : Le candidat DOIT traiter les deux (02) sujets proposés

 

Sujet – I : GEOGRAPHIE : Dissertation                                                                                  (10 points)

Les Etats-Unis et le Japon, deux puissances différentes.

Faites une étude comparative sur les points suivants :

            - L’agriculture

            - L’industrie

            - Le commerce

Sujet - II : HISTOIRE : Commentaire                                                                                      (10 points)

La détente de 1962-1975

            Au cours des années 60, le monolithisme des deux blocs tend à s’effriter, les deux supergrands amorcent une négociation sur le plan commercial et se rapprochent pour limiter la course aux armements. C’est la détente. Cet esprit nouveau n’exclut pas la confrontation particulièrement aiguë dans le long conflit Vietnamien, elle reste une donnée permanente dans les relations internationales.

In collection GREGH, Terminales  ABCD

Histoire du monde de 1939 à nos jours   Page 128

 

Commentez ce document à partir des indications suivantes :

- Analysez les causes de l’effritement du monolithisme des deux blocs au cours des années 60.

- Montrez les aspects de la détente dans les domaines commercial et militaire.

 

FANAMARIHANA: Tsy maintsy atao ny laza adina roa (02) atolotra ny mpiadina

 

Laza adina – I: JEOGRAFIA: Famoaboasan-kevitra                                                    (10 points)

I Etazonia sy Japon, tanjaka roa samy hafa.

Ataovy ny fampitahàna miainga amin’ny fanadihadiana ireto teboka ireto : 

            - Ny fambolena

- Ny indostria

- Ny varotra

Laza adina – II: TANTARA: Fanadihadiana tahirin-kevitra                                                       (10 points)

Ny fileferana 1962 -1975

            Hatramin’ny taona 60, dia nihena tsikelikely ny rindrim-bato nampisaraka ny vondrona roa, nanomboka nanao fifanarahana ara-barotra sy nifanatona ny ngeza roa tonta mba hamerana ny fifaninanana eo amin’ny famoronana fitaovam-piadiana. Izany no atao hoe fileferana. Io toe-tsaina vaovao io anefa dia tsy nanafoana ny fifandonana mahery vaika nandritry ny adin’ny Vietnamiana, izay nijanona ho lonilony hatrany teo amin’ny fifandraisana iraisam-pirenena.

In collection GREHG, Terminales  ABCD

Histoire du monde de 1939 à nos jours

Page 128

Hadihadio io tahirin-kevitra io ka:

- Diniho ireo anton-javatra niteraka ny fihenan’ny rindrim-bato mampisaraka ny vondrona roa tao anatin’ny taona 60.

- Asehoy ny endriky ny fileferana teo amin’ny lafiny ara-barotra sy ara-tafika.


Modifié le: jeudi 4 février 2016, 12:54
Sauter Annales du Bacc

Annales du Bacc

Sauter Nouvelle version

Nouvelle version