Histoire - Géographie

HG CD 2005

Baccalauréat de l'enseignement général

Madagascar

Session 2005

 

histoire - geographie    –  Séries : CD

 

N.B : Le candidat doit traiter obligatoirement un devoir de géographie et un devoir d’histoire.

 

GEOGRAPHIE :          Dissertation

Au Japon, les handicaps sont surmontés et les atouts renouvelés.

Expliquer et développer.

 

HISTOIRE :                Commentaire

L’émancipation des peuples dépendants

La décolonisation débute dès 1945. A la faveur de la guerre les mouvements nationalistes profitent de l'affaiblissement des métropoles européennes et demandent la reconnaissance de leurs revendications.

L’hostilité des Etats-Unis ou de l’U.R.S.S à la colonisation, la création d’un organisme comme l’ONU sont par ailleurs autant d’éléments favorables à l’émancipation des peuples dominés (…)

in : Histoire Terminale, Collection J. Le Pellec p : 193.

Commentez ce document à l’aide des directives suivantes :

-          Expliquez que l’affaiblissement des métropoles est à l’origine de la décolonisation.

-          Pourquoi les Etats-Unis et l’U.R.S.S sont favorables à la décolonisation ?

-          Quel est le rôle de l’O.N.U dans la décolonisation ?

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

N.B : Tsy maintsy atao ireo laza adina roa atolotra ny mpiadina.

 

JEOGRAFIA :                   Famoaboasan-kevitra

Any Japana, dia ihoarana hatrany ny olana aman-tsakana ary havaozina hatrany ihany koa ireo hery ananana nahitam-pahombiazana.

Hazavao ary fakafakao.

 

TANTARA :             Fanadihadiana tahirin-kevitra

Ny fanafahana ireo vahoaka voageja.

Niantomboka tamin’ny 1945 ny fanafoanana ny fanjanahantany. Ny fahosan’ny renivohitra erôpeanina vokatry ny ady no nahafahan’ny vondron’ny tia tanindrazana nanararaotra sy nangataka ny hankatoavana ny fitakiana nataony.

Ny fankahalan’i Etazonia na ny Firaisana Sôvietika ny fanjanahantany, ny fananganana fikambanana toy ny « Firenena Mikambana » no anisan’ireo toe-javatra nampahomby ny fanafahana ny vahoaka voageja.

       Nalaina tao amin’ny : Histoire  Terminale, Collection J. Le Pellec p : 193.

 

Hadihadio ity tahirin-kevitra ity ary ampiasao amin’izany ireto tari-dalana manaraka ireto :

-  Hazavao fa ny fahaosan’ireo renivohitra erôpeanina no anisan’ny loharanon’ny fanafoanana ny fanjanahantany.

-  Nahoana i Etazonia sy ny Firaisana Sôvietika no nankasitraka ny fanafoanana ny fanjanahantany ?

-  Inona no anjara asan’ny Firenena Mikambana teo amin’ny fanafoanana ny fanjanahantany ?


Last modified: Thursday, 4 February 2016, 12:58 PM
Skip Annales du Bacc

Annales du Bacc

Skip Nouvelle version

Nouvelle version