Histoire - Géographie

HG CD 2001

Baccalauréat de l'enseignement général

Madagascar

Session 2001

 

histoire-geographie    –  Séries : C – D

 

N.B. : Le candidat doit traiter UN groupe de sujets sur les deux proposés.

 

Premier groupe :                 

1 – Question obligatoire : Histoire

            L’organisation économique et militaire du bloc communiste.                           ( 5 pts )

2 – Dissertation : Géographie

Le développement industriel des Etats-Unis est le résultat des conditions naturelles favorables et de l’efficacité de l’organisation humaine. Expliquez.                  (15 pts)

 

Deuxième groupe :                         

1 - Question obligatoire : Géographie

Complétez la carte en indiquant sur la légende les différents types de climat des Etats-Unis.                                                                                                                ( 5 pts )

2 – Dissertation : Histoire

Le bilan de la seconde guerre mondiale et le rôle des Etats-Unis dans l’organisation de la paix et la reconstruction. Expliquez.                                                             (15 pts)

 

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

N.B. : Sokajy IRAY amin’ireo roa atolotra azy no ataon’ny mpiadina.

 

Sokajy  I :      

            1 – Fanontaniana tsy maintsy valiana : Tantara.

            Ny lamina ara-toekarena sy ara-tafika teo amin’ny vondrontany kominista.  ( isa 5 )

2 – Famoaboasan-kevitra : Jeografia.

Ny fandrosoan’ny indostria amerikana dia vokatry ny fahatsaran’ny zava-misy ara-boajanahary sy ny fahombiazan’ny fandaminana nentin’ny olona. Hazavao.                 ( isa 15 )

 

Sokajy II :                  

            1 – Fanontaniana tsy maintsy valiana : Jeografia.

Fenoy ity sarintany ity ka apetraho eo amin’ny maribolana ny karazana toetany misy any Etazonia.                                                                                                             ( isa 5   )

2 – Famoaboasan-kevitra : Tantara.

Ny tombambokatry ny ady lehibe faharoa sy ny anjara noraisin’i Etazonia teo amin’ny fandaminana ny fandriampahalemana sy ny asam-panarenana. Hazavao.                                                                                                                                    ( isa 15 )

 

 Last modified: Thursday, 4 February 2016, 1:02 PM
Skip Annales du Bacc

Annales du Bacc

Skip Nouvelle version

Nouvelle version